ცხრილები განახლებულია: 22.02.2018

პირველი კურსის ცხრილები განახლდა:

ინგლისური სექტორი: 20.02.2018 

ქართული სექტორი: 20.02.2018

 
 

 

ინგლისური სექტორი

 
პირველი კურსი მეორე კურსი მესამე კურსი მეოთხე კურსი
   
     
     

 

 
 

 

ქართული სექტორი

 
 
პირველი კურსი მეორე კურსი მესამე კურსი მეოთხე კურსი