ლექტორი,
დოქტორი.


სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე. მაგისტრის ხარისხი ბიზნეს, საკორპორაციო და საზღვაო სამართალში მოიპოვა ერასმუსის სახელობის როტერდამის უნივერსიტეტში. სასწავლო კურსი კონკურენციის სამართლის ეკონომიკსში გაიარა ლონდონის უნივერსიტეტის მეფის კოლეჯში. სამართალში დოქტორის ხარისხი გადაეცა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ.
კვლევის ინტერესი: კონკურენციის სამართალი, მომხმარებელთა სამართალი, ბიზნესის სამართალი.
სასწავლო კურსები: კონკურენციის სამართალი, მომხმარებელთა სამართალი, ბიზნესის სამართლებრივი გარემო, საბანკო და საფინანსო სექტორში სამართლებრივი საკითხები.
ელ.ფოსტა: smenabdishvili@gmail.com