ლექტორი,
პროფესორი, დოქტორი.


2001 წლიდან მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

2014 წლიდან უკავია რექტორის თანამდებობა.  

განათლება

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკის დოქტორი, 2009 .

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი, 2001 .

პუბლიკაციები

ჩილოღლუ ., საბაჟო კავშირების გავლენა თურქეთის ეკონომიკაზე, სოციალური ეკონომიკის ჟურნალი, 2005 წელი, ტომი 4.

პაპიაშვილი ., ჩილოღლუ ., გურსოი ., მაკროეკონომიკური პოლიტიკა: სათავეებთან დაბრუნება,  საერთაშორისო შავი ზღვის უნივერსიტეტის ჟურნალი, 2006, ტომი 1., გამოცემა 1.

ჩილოღლუ ., საბაჟო კავშირები და თურქეთი: ისტორიული პერსპექტივა., სოციალური ეკონომიკის ჟურნალი,2006, ტომი 2.

კეინაკი ., ჩილოღლუ ., თურქული კომპანიების დამოკიდებულება საბაჟო კავშირების მიმართ - პრობლემები და პოლიტიკა., საერთაშორისო მარკეტინგისა და მარკეტინგული კვლევების ჟურნალი, 2010, ტომი 35, N2.

კეინაკი ., ჩილოღლუ .,  განვითარებადი ქვეყნების კომპანიების დამოკიდებულა რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციისადმი: ექსპანსია თუ შევიწროება? ბიზნესკვლევების წლიური სახელმძღვანელო: მოგებისა და მდგრადობის ბალანსი: ბიზნესის მომავლის ჩამოყალიბება, ტომი XVIII, 2011, N2.

პაპიაშვილი ., ჩილოღლუ .,  მცირე და საშუალო ბიზნესსექტორის როლი ქართულ ეკონომიკაში,  ბიზნესის ჟურნალი, 2012, ტომი 1

ჩილოღლუ ., ჯიქია .,  სამთავრობო ინფრასტრუქტურის როლი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საქართველოში მოზიდვის პროცესში, სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი, 2013, ტომი 2.