მეთინ მერჯანი

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების განხირთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მაგისტრის ხარისხი - კავკასიის ბიზნეს სკოლაში, ხოლო დოქტორის ხარისხი ფინანსებში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. 2000 წლიდან მუშაობს შზსუ-ს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის სხვადასხვა პოზიციებზე, ამჟამად დეკანის თანამდებობაზე.

კვლევის ინტერესი: კორპორატიული მმართველობა, მენეჯერული აღრიცხვა, ფინანსური აღრიცხვა.

საგნები: მენეჯერული ფინანსები,მენეჯერული აღრიცხვა, ფინანსური აღრიცხვა.

 

ოთახი: A 218

ტელ:

E-mail: mmercan@ibsu.edu.ge