ლექტორი,
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი,
აფილირებული პროფესორი.

მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების განხირთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მაგისტრის ხარისხი - კავკასიის ბიზნეს სკოლაში, ხოლო დოქტორის ხარისხი ფინანსებში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. 2000 წლიდან მუშაობს შზსუ-ს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის სხვადასხვა პოზიციებზე, ამჟამად დეკანის თანამდებობაზე.

კვლევის ინტერესი: კორპორატიული მმართველობა, მენეჯერული აღრიცხვა, ფინანსური აღრიცხვა.

საგნები: მენეჯერული ფინანსები,მენეჯერული აღრიცხვა, ფინანსური აღრიცხვა.

ოთახი: A218
ელ.ფოსტა: mmercan@ibsu.edu.ge