ლექტორი,
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი,
აფილირებული პროფესორი.


დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტის მიმართულებით 2006 წელს. ის არის ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი.
 
კვლევის ინტერესი: მენეჯმენტი, ორგანიზაციის ეფექტიანობა, ორგანიზაციული ფსიქოლოგია.
საგნები: ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, მენეჯმენტის პრინციპები, ორგანიზაციული ქცევა.
 
ოთახი: A311
E-mail: bughulashvili@ibsu.edu.ge