მაკა ბუღულაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა  მენეჯმენტის მიმართულებით 2006 წელს.  ამჟამად არის თბილისის ტექნიკური  უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის  დოქტორანტი.
 
კვლევის ინტერესი: მენეჯმენტი, ორგანიზაციის ეფექტიანობა, ორგანიზაციული ფსიქოლოგია
საგნები: ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები, მენეჯმენტის პრინციპები, ორგანიზაციული  ქცევა
 
 
ოთახი: A 311
 
ტელ:
 
E-mail: bughulashvili@ibsu.edu.ge