სოფიო ხუნდაძე

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

გაიარა სადოქტორო პროგრამა ფინანსების სპეციალიზაციით შავიზღვისსაერთაშორისოუნივერსიტეტში, დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი თემაზე „ანაბრების დაზღვევის ეფექტური სისტემის შექმნა საქართველოში“და მიენიჭა ბიზნესის მართვის (ფინანსები) დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

ფლობს სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA), დიპლომს საბუღალტრო აღრიცხვასა და ბიზნესში.

გაიარა პროფესიული პრაქტიკა, სს “Bank Asya Finans”-ში, დენიზლი, თურქეთი და ფასიანი ქაღალდების ეროვნულ კომისიაში, თბილისი, საქართველო.

არის მსოფლიო ბანკის ფინასნური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრის (CFRR) პროექტის „აუდიტისა და ანგარიშგების განვითარება აღმოსავლური პარტნიორობის ქვეყნებში“ მონაწილე. 

კვლევის ინტერესი: საბანკო საქმე, კერძოდ, ანაბრების დაზღვევის ეფექტური მოდელის შექმნა, ანაბრების დაზღვევის შემოღებასთან დაკავშირებული უარყოფითი და დადებითი შედეგების კვლევა.

საგნები: საბანკო საქმის შესავალი, საბანკო მენეჯმენტი, ფინანსების შესავალი; ბუღალტერიის პრინციპები, ინდივიდუალუტი ფინანსური დაგეგმარება, ფინანსური საკითხები განათლებაში.

ოთახი: A 312

ტელ: 

E-mai: skhundadze@ibsu.edu.ge