გიორგი ბაღათურია

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

  • ეკონომისტის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა 1991 თბილისი საქართველო
  • დოქტორანტურა, მოსკოვის ინჟინერიის უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკა და ინფორმაციული ტექნოლოგიები,1975 მოსკოვი რუსეთი
  • ინჟინერის ხარისხი, საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერული ტექნიკის ფაკულტეტი, 1970 თბილისი საქართველო

კვლევის ინტერესები:

კიბერნეტიკული მეთოდოლოგია  ბიზნესსა და საჯარო მართვაში; კომპანიის მენეჯმენტის დონის განსაზღვრა და შეფასება.

სალექციო კურსები:

სტრატეგიული მენეჯმენტი; ბიზნეს სტრატეგია; ბიზნეს პროგნოზირება; კვლევის მეთოდები.