ლექტორი,
პროფესორი, დოქტორი,
აფილირებული პროფესორი.


სწავლობდა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის ფაკულტეტზე. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი (მაგისტრატურა); ასევე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით (ბაკალავრიატი); კავკასიის უნივერსიტეტის (კავკასიის ბიზნესის სკოლა) ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრატურის პროგრამა ფინანსების სპეციალობით. მოიპოვა ბიზნესის მართვის დოქტორის აკადემიური ხარისხი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

კვლევის ინტერსები: საინვესტიციო კლიმატი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (პუი), ფინანსები, სავალუტო ბაზარი, სიღატაკის პრობლემები, საერთაშორისო ვაჭრობა და ფინანსები.

საგნები: ფინანსების შესავალი; ბიზნესის შესავალი; საერთაშორისო ფინასნები; ინვესტიციებისა და პორტფელის მართვა; ფინანსური მენეჯმენტი;

ოთახი: A306

E-mail: tea@ibsu.edu.ge