ქეთევან სიხარულიძე

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

 

  • მაგისტრატურა ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, 1974 თბილისი საქართველო

კვლევის ინტერესები:

ჰუმანიტარული სფერო, ფოლკლორი, მითოლოგია, ეთნოლოგია

სალექციო კურსები:

აკადემიური წერა, ქართული ენა, ლიტერატურა, ფოლკლორი, მითოლოგია