გულნარა დიასამიძე

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

  • PhD, Shota Rustaveli State University, Philology, 2009, Batumi, Georgia
  • დოქტორანტურა, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგია, 2009 ბათუმი საქართველო
  • მაგისტრატურა, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგია 2004-2008, ბათუმი საქართველო
  • ბაკალავრია, ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფილოლოგია, 1974-1979, ბათუმი საქართველო

კვლევის ინტერესები:

თარგმანი, რუსული გრამატიკა, ლექსიკა

სალექციო კურსები:

რუსული გრამატიკა ,ლექსიკა