ნინო ქადაგიშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

 

ACCA-ის დიპლომი ფინანსური აღრიცხვის 02.2012

საერთაშორისო სტანდარტებში (DipIFRS)

ACCA-ის კვალიფიკაცია 02.2011  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2003-2005

ეკონომიკის ფაკულტეტი მაგისტრატურა

სპეციალობა: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი                   

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                               2000-2003

 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, ხელოვნების ფაკულტეტი

 დიპლომი სამართალმცოდნეობაში                    

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                 1999-2003

 ეკონომიკის ფაკულტეტი

 ბაკალავრიატი

 სპეციალობა: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი

 

სალექციო კურსები: ბუღალტერია, აუდიტი