მერაბ აბდალაძე

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

  • დოქტორანტურა, ეკონომიკის სამეცნიერო კვლევის ინსტიტუტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, 1992, მოსკოვი რუსეთი
  • მაგისტრატურა / ბაკალავრიატი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომისტ-მათემატიკოსის დიპლომი, 1987, თბილისი საქართველო

კვლევის ინტერესები:

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები (FDI), ბიზნეს კლიმატი, საერთაშორისო ვაჭრობის პოლიტიკა, განვითარებადი ეკონომიკები

სალექციო კურსები:

საერთაშორისო ვაჭრობა, საერტაშორისო ფინანსები, საერთაშორისო ეკონომიკა, ეკონომიკური ზრდა, ევროინტეგრაციის ეკონომიკა, ეკონომიკა მენეჯრთათვის