ლექტორი,
დოქტორი.


ნინო დევიძეს მიენიჭა:ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი,ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბიზნესისა და მართვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი , სუბტროპიკული მეურნეობის, ეკონომიკისა და ტურიზმის ფაკულტეტი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვლევის სფერო: ტურიზმის ფიქოლოგია, აგრო-ტურიზმი; შიში ძველ ბერძნულ ლიტერატურაში
სალექციო კურსები: შესავალი ტურიზმში(ტურიზმის საფუძვლები), ტურიზმი და ტურისტების ფსიქოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია(ძველი ბერძნული და რომაული ლიტერატურის შესავალი); ლათინური ენა; ინგლისური ფილოლოგია; ინლგისური ენა ტურიზმისათვის.
ელ.ფოსტა: ninaka.d@mail.ru