ტატიანა პაპიაშვილი

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

  • სრული პროფესორის სერტიფიკატი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტი 2008 თბილისი საქართველო
  • ასოცირებული პროფესორის სერტიფიკატი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი 1992 თბილისი საქართველო
  • სადოქტორო, ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინდუსტირული ეკონომიკის დეპარტამენტი, 1978-1983 მოსკოვი რუსეთი
  • საბაკალავრო / სამაგისტრო, ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინდუსტირული ეკონომიკის დეპარტამენტი, 1973-1978 მოსკოვი რუსეთი

კვლევის ინტერესები:

მაკროეკონომიკული პოლიტიკა განვითარებად ქვეყნებში

სალექციო კურსები:

მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური აზროვნების ისტორია, მსოფლიო ეკონომიკის რევოლუცია , საჯარო ფინანსები, მონეტარული თეორია და პოლიტიკა, მენეჯერული ფინანსები.