ლექტორი,
პროფესორი, დოქტორი.

  • სრული პროფესორის სერტიფიკატი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტი, 2008, თბილისი, საქართველო.
  • ასოცირებული პროფესორის სერტიფიკატი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი, 1992, თბილისი საქართველო
  • სადოქტორო, ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინდუსტირული ეკონომიკის დეპარტამენტი, 1978-1983, მოსკოვი, რუსეთი
  • საბაკალავრო / სამაგისტრო, ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინდუსტირული ეკონომიკის დეპარტამენტი, 1973-1978, მოსკოვი, რუსეთი

კვლევის ინტერესები: მაკროეკონომიკული პოლიტიკა განვითარებად ქვეყნებში

სალექციო კურსები: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური აზროვნების ისტორია, მსოფლიო ეკონომიკის რევოლუცია , საჯარო ფინანსები, მონეტარული თეორია და პოლიტიკა, მენეჯერული ფინანსები.