თეა კბილცეცხლაშვილი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანი

ფინანსების პროგრამის კოორდინატორი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი

რამაზან გოჩთუ

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

დოქტორი

 

სოფიო ხუნდაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის პროგრამის კოორდინატორი

 სოცირებული პროფესორი, დოქტორი

 

თეონა მაისურაძე

მენეჯმენტისა და მარკეტინგის პროგრამების კოორდინატორი

ასოც. პროფ. დოქტ.

თინათინ კუბლაშვილი

ტურიზმის პროგრამის კოორდინატორი

სოცირებული პროფესორი, დოქტორი

თორნიკე ხოშტარია

სტარტაპისა და მეწარმეობის ბიზნეს ცენტრის კოორდინატორი

დოქტორანტი

 

ილია ბოცვაძე

ფინანსების პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

მაგისტრი

პაატა თავართქილაძე

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

მაგისტრი

კრისტინა ლაზარიდი

ტურიზმის პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

მაგისტრი

დოღან გირგინ

სტარტაპისა და მეწარმეობის ბიზნეს ცენტრის ასისტენტი

მაგისტრი

 

გვანცა ციხისელი

მენეჯმენტისა და მარკეტინგის პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

მაგისტრი