დავით ნიჟარაძემ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით (ბაკალავრიატი).

ასევე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (მაგისტრატურა). მოიპოვა ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი (კონცენტრაციით მენეჯმენტი) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

კვლევის ინტერსები: საერთაშორისო მენეჯმენტი, ტექნოლოგიების და ინოვაციების მართვა, კონკურენტული სტრატეგიები, კულტურული განსხვავებების მართვა.
საგნები: საერთაშორისო ბიზნესის მართვა, სტრატგიული მართვა.
ელ.ფოსტა: David_nizharadze@yahoo.com