ბატონი ვახტანგი სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა ეკონომისტ-ინფორმატიკოსის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.

ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა კომპიუტერული ტექნოლოგიების მაგისტრის აკადემიური წოდება და ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში. 
კვლევის ინტერესები: ნეირონული ქსელები, ტერმინალური მართვის ადაწყვეტილების მიღების ადაფტიური მეთოდები, პროგრამირება, კომპიუტერული ქსელები.  
კითხულობს კურსებს: შესავალი პროგრამირებაში, კომპიუტერული კომინიკაციები და  ქსელები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ინფორმაციული უსაფრთხოება, შესავალი კომპიუტერულ მეცნიერებაში. 
ელ.ფოსტა: vrodona@yahoo.com