დოქტ. ერგუვანს ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს მთარგმნელობით საქმიანობაში, ხოლო დოქტორის ხარისხი განათლების მეცნიერებებში.

იგი მასწავლებლის პოზიციაზე მუშაობდა აზიის სხვადასხვა სკოლაში. 2001 წელს იგი გახდა აზერბაიჯანის კავკასიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი, სადაც ეკავა ენათა სკოლის დირექტორის, პროგრამის კოორდინატორის და პრორექტორის საგარეო ურთიერთობების მიმართულებით პოზიციები. მან ერთი წელი იმუშავა ნიგერიაში სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის პოზიციაზე, რის შემდეგაც, 2011 წელს,  შეუერთდა იბსუ-ს გუნდს.
მისი კვლევითი ინტერესებია ხარისხის მართვა უმაღლეს განათლებაში, განათლების მენეჯმენტი, ელექტრონული ინფორმაციული სისტემები უმაღლეს განათლებაში, სტრატეგიული დაგეგვმა უმაღლეს განათლებაში, ინგლისური როგორც მეორე ენა/ინგლისური როგორც უცხო ენა, ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა უმაღლეს განათლებაში, სასწავლო ტექნოლოგიების გამოყენება უმაღლეს განათლებაში. 
იგი გვთავაზობს შემდეგ სასწავლო კურსებს: ხარისხის მართვა, ხარისხის მთლიანი მართვა, ტექნოლოგიების გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებაში, თარგმნა. 
ოთახი: A215
ელ-ფოსტა: merguvan@ibsu.edu.ge