ბატონმა ჯიჰანმა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მიიღო დოქტორის ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებებში. 2012 წლიდან მუშაობს შზსუ-ს   კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის სხვადასხვა პოზიციებზე.

კვლევის ინტერესი: რიცხვითი ანალიზი, მატრიცვლადიანი პოლინომები, თვისებების გამოყოფა, ალგორითმები, მონაცემთა სტრუქტურები, პროგრამირება, მრავალცვლადიანი სტატისტიკა, სინგულარული სპექტრული ანალიზი, სინგულარული მნიშვნელობის დეკომპოზიცია, ციფრული სიგნალის დამუშავება, ტექნოლოგიების გამოყენება მათემატიკის შესწავლაში, დიდი მონაცემები, მონაცემების მოპოვება.
საგნები: ინფორმაციული ტექნოლოგიები, შესავალი პროგრამირებაში, მონაცემთა სტრუქტურა და ალგორითმები, დისკრეტული მათემატიკური სტრუქტურები, სტატისტიკა
ოთახი: A323
ელ.ფოსტა: cmert@ibsu.edu.ge