ქალბატონი მაია სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალში.

დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი ფილოლოგიის ფაკულტეტი (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა). სწავლობდა თბილისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიკის მეცნიერებათა ეროვნულ ინსტიტუტში დოქტურანტურაზე. მოიპოვა დოქტორის ხარისხი განათლების მეცნიერებებში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
კვლევის ინტერესი: ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა, განათლება.
საგნები: განათლების მეცნიერებები; ლინგვო-კულტურული საკითხები ენის სწავლებაში; ენობრივი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და ენის სწავლება; თხზულება 1,2; აკადემიური წერა; პროფესიული ინგლისური; ზოგადი ინგლისური.
ელ.ფოსტა: mchkotua@ibsu.edu.ge