ბატონმა მეთინმა მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მაგისტრის ხარისხი - კავკასიის ბიზნეს სკოლაში, ხოლო დოქტორის ხარისხი ფინანსებში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

2000 წლიდან მუშაობს შზსუ-ს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის სხვადასხვა პოზიციებზე, ამჟამად სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის დირექტორი. 

კვლევის ინტერესები: კორპორატიული მმართველობა, მენეჯერული აღრიცხვა, ფინანსური აღრიცხვა.
სასწავლო კურსები: მენეჯერული ფინანსები,მენეჯერული აღრიცხვა, ფინანსური აღრიცხვა.
ოთახი: A218
ელ.ფოსტა: mmercan@ibsu.edu.ge