ქალბატონმა ნინომ დაამთავრა ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი (1988-1993 წწ.) წითელ დიპლომზე.

1993-1996 წლებში ის იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტი. 1999 წელს მან დაიცვა დისერტაცია ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში და მიიღო ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის (Ph. D.) ხარისხი. 2002 წელს ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიენიჭა დოცენტის (ასოცირებული პროფესორის) წოდება. 2001 წლიდან დღემდე არის ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი და 2006 წლიდან - ამავე ინსტიტუტის დირექტორი. 2006 წლიდან არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის პროფესორი. 1996-2006 წლებში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის სწავლული მდივანი. 2000-2005 წლებში იყო ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრის დოცენტი (ასოცირებული პროფესორი), ხოლო 2006-2009 წლებში - ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი. არის ორი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. მიღებული აქვს 16 სამეცნიერო სტიპენდია და გრანტი. მონაწილეობდა 40-ზე მეტ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში და გამოქვეყნებული აქვს 45-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები (სასაზღვრო ამოცანები, ოსცილიაციის თეორია)
კითხულობს ლექციებს: მათემატიკა I, მათემატიკა II, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის
ელექტრონული ფოსტა:  npartsvania@ibsu.edu.ge