ქალბატონი გულნარა არის ფილოლოგიის დოქტორი და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

ასევე არის ორმოცზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და ოთხი სახელმძღვანელოს ავტორი: „პრაქტიკული სავარჯიშოები რუსულ ენაში უცხოელი სტუდენტებისთვის“, „რუსულ-თურქული ლექსიკონი და სასაუბრო“, „ემოტიურობა რუსულ და თურქულ ენობრივ მსოფლიოს სურათში“ და „საქმიანი რუსული ენა“. სამეცნიერო კონფერენციებისა და სიმპოზიუმების მონაწილე. ფლობს ოთხ უცხოურ ენას.
კვლევის ინტერესები: თარგმანი, რუსული გრამატიკა, ლექსიკა.
სალექციო კურსები: რუსული გრამატიკა, ლექსიკა.
ელ.ფოსტა: 
gdiasamidze@ibsu.edu.ge