ბატონმა ნიკოლოზმა დაამთავრა თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინგლისური და ფრანგული ენების მიმართულებით.

ასევე მან დაამთავრა (BGIK) მოსკოვის საერთაშორისო კინემატოგრაფიის უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის ასპიტანტურა და მიენიჭა ჰუმანიტარული მეცნირების დოქტორის ხარისხი.
წლების განმავლობაში (12წ) იყო მკვლევარ-მეცნიერი და პროფესორი  აშშ-ის,გერმანიის, ინგლისისა და პოლონეთის უნივერსიტეტებში  საზოგადოებასთან ურთიერთობების (PR) მენეჯმენტის  შესწავლის, სწავლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით (ინგლისური და პოლონური სასწავლო ენა).
ამ მიმართულებით იგი მოწვეულ იქნა საქართველოში და ასრულებდა PR-ის და კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძრვანელის მოვალეობას სახელმწიფო კანცელარიაში (საქართველოს მთავრობა). პარალელურად სათავეში ჩაუდგა საქართველოში პირველად გახსნილ PR სპეციალობის  სწავლების საუნივერსიტეტო კურსს.
ის როგორც არჩეული სრული პროფესორი ნომინირებულია მრავალი პრესტიჟული  საერთაშორისო სამეცნიერო ჯილდოებით PR და კომუნიკაციების  დარგში, როგორიცაა: აშშ-ის სახელწიფო დეპარტამენტის  ფულბრაიტის(Fulbright award)  სამეცნიერო  ჯილდო (2006-07), გერმანიის საერთაშორისო  სამეცნიერო ჯილდო DAAD (2013), აშშ-ს დემოკრატიული ფონდის სამეცნიერო ჯილდო (2000). აქვს გამოქვეყნებული მრავალი სამეცნირო სტატია და წიგნი ინგლისურ და ქართულ ენებზე.
სხვადასხვა წლებში იყო იგი აშშ-ს ნიუორკის კოლუმბიისa და ჯულიარდის  უნივერსიტეტების ვიზიტ პროფესორი. 

კვლევის ინტერესები:  საზოგადოებრივი აზრი და დარწმუნება, ეთიკა და პროფესიონალიზმი, კრიზისებისა და კონფლიქტების მართვა, გლობალიზაციის მასშტაბები, ლეგალური ლობიზმი,  სპონსორობა,  ტრანსფორნაციული ლიდერობა, ორგანიზაციული ცვლილებები და განვითარება , პრომოციის და რეკლამის  სტრატეგია.
საგნები:  საზოგადოებრივი ურთიერთობები, ლიდერობა, ორგანიზაციული ცვლილებები და განვითარება, რეკლამა და პრომოცია, ადამიანის რესურსების მენეჯმენტი,  მასპინძლობისა  და ტურიზმის მენეჯმენტი.

 
E-mail:  nicolaspr1ge@yahoo.com