ქალბატონი მარიამი სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით. ის არის ფილოლოგიის დოქტორი.

ასევე არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ასევე ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი,მოწვეული პროფესორი. ის არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ასევე ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი,მოწვეული პროფესორი.
ელ.ფოსტა: mariam.bakuridze@tsu.ge