ქალბატონმა ტატიანამ სრული პროფესორის სერტიფიკატი მიიღო შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტზე, 2008 წელს, თბილისში.

ასოცირებული პროფესორის სერტიფიკატი კი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში, ეკონომიკისა და მარკეტინგის დეპარტამენტში, 1992 წელს. სადოქტორო ხარისხი მოიპოვა ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინდუსტირული ეკონომიკის დეპარტამენტში, 1978-1983 წელს, მოსკოვში. საბაკალავრო და სამაგისტრო ხარისხები მიიღო ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდუსტირული ეკონომიკის დეპარტამენტში, 1973-1978 წლებში, მოსკოვში.

კვლევის ინტერესები: მაკროეკონომიკული პოლიტიკა განვითარებად ქვეყნებში
სალექციო კურსები: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური აზროვნების ისტორია, მსოფლიო ეკონომიკის რევოლუცია , საჯარო ფინანსები, მონეტარული თეორია და პოლიტიკა, მენეჯერული ფინანსები.

ოთახი: A317
ელ.ფოსტა: t.papiashvili@ibsu.edu.ge