ბატონი პატარაია სწავლობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტზე.

მას მიენიჭა ინჟინერიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში. მან გააგრძელა სწავლა შზსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებებების სამაგისტრო პროგრამაზე და დამთავრებისას მიენიჭა ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებაში.

კვლევის ინტერესები: ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, ფუნქციონალური პროგრამირება, სამგანზომილებიანი და ვირტუალური რეალობის ვიზუალიზაცია, კომპიუტერული თამაშების დეველოპმენტი და ტექნოლოგიები.
საგნები: საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პროფესიული ინგლისური.
ელ.ფოსტა: gpataraia@ibsu.edu.ge