ქალბატონმა ნინომ დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით (მაგისტრი);

მოიპოვა ბიზნესის ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. გავლილი აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ სასწავლო კურსებში ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ბიზნესი, მარკეტინგი, ექსპორტი, რეგიონული და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, მეწარმეობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მართვის მოდელები. საექსპორტო ბაზრების პროფილის შემუშავება და სხვ.

კვლევის ინტერესები: რეგიონული და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, საკურორტო ტურიზმის განვითარება, რეკრეაციული პოტენციალი, სასოფლო და აგროტურიზმი, საერთაშორისო განვითარება

საგანი: კურორტის მენეჯმენტი
ელ.ფოსტა: nino.shapatava@gmail.com