დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა პროფილით, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის დოქტორანტურა საბუნებისმეტყველო/ გარემოსდაცვითი პროფილით.

კვლევის ინტერსები: ტურიზმის მდგრადი განვითარების რესურსული პოტენციალი საქართველოში; ეკოლოგიური და აგრარული ტურიზმის ინტენსიფიკაციის პერსპექტივები; ტურისტული მეურნეობის გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები; ზოგადგეოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, ჰიდროეკოლოგიური, კომპლექსური (სისტემური) ეკოლოგიური, წყალსამეურნეო  პრობლემები.
საგნები: ტურიზმის საფუძვლები; შესავალი ტურიზმში; მსოფლიოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები; საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები; საერთაშორისო ტურიზმი; ტურიზმის გეოგრაფია; ეკოტურიზმი; კულტურული ტურიზმი; აგრარული და სასოფლო ტურიზმი; საბუნებისმეტყველო ეკოლოგია და გარემოს დაცვა; გამოყენებითი ეკოლოგია; გარემოს დაცვის სამართლებრივი საფუძვლები; მსოფლიო გეოგრაფია; მსოფლიოს ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური გეოგრაფია; ქვეყანათმცოდნეობა;  საქართველოს გეოგრაფია.

ელ.ფოსტა: ninokezevadze00@gmail.com