ბატონი ბაქარ ალადაშვილი სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტზე. 

2009 წელს მას მიენიჭა ბიზნესის მართვის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ბიზნესისა და მართვის სპეციალობით;
2011 წელს მას მიენიჭა ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სპეციალობით;
2010 წლიდან დღემდე არის უძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
2012 წლიდან დღემდე არის მოძრავი ქონების სერტიფიცირებული შემფასებელი;
2012 წლიდან დღემდე არის სერტიფიცირებული აუდიტორი;
„საქართველოს ბიზნეს აკადემიაში“ მას გავლილი აქვს ტრენინგი თემაზე  - „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროგრამებში“;
მას მონაწილეობა აქვს ასევე მიღებული საერთაშორისო საშემფასებლო კომფერენციაში თემაზე - “შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკა“;
იგი არის საშემფასებლო-აუდიტორული კომპანია შპს „აუდიტის და შეფასების სახლის“ დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი.
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში იგი 2017 წლიდან არის საბაკალავტო პროგრამის ლექტორი საგანში - „უძრავი ქონების შეფასება“.
ელ-ფოსტა: b.aladashvili@apphouse.ge