ქალბატონი ლალი არის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და ასოცირებული პროფესორი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში მოიპოვა ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი (ტურიზმის მიმართულებით).

ტურიზმის  კოლეჯ “იკაროსის“  ტუროპერატორის  სპეციალობის პროგრამის  კოორდინატორი. არასამთავრობო ორგანიზაციიაში  „ტურიზმი და რეალობა“ -  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. ტურისტულ კომპანიაში  ‘’ Discover Georgia”-ში მრჩეველი საწავლო საკითხებში.
სასწავლო კურსები: ტურიზმის საფუძვლები , ტუროპერეიტინგი, ტურიზმის პოლიტიკა და სამართლებრივი რეგულირება, ინტერპერსონალური კომუნიკაცია.
ელ.ფოსტა: lali.mikeladze@ciu.edu.ge