2008 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით.

2013 წელს მიიღო ევროპის ეკონომიკურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი ბელგიაში, ევროპის კოლეჯში. 2008 წლიდან მუშაობს აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ბიდიოს საგადასახადო განყოფილებაში, ამჟამად არის საგადასახადო მენეჯერი.
 ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე კითხულობს სალექციო კურსებს: საგადასახადო დაბეგვრის საფუძვლები და საერთაშორისო ოპერაციების დაბეგვრა.
ელ.ფოსტა: shalva.kilasonia@coleurope.eu