თამარ კუბლაშვილს მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებასა და მართვაში, კავკასიის ბიზნეს სკოლაში, კავკასიის უნივერსიტეტში (თბილისი, საქართველო).