ცხრილები განახლებულია: 29.10.2018

პირველი კურსის ცხრილები განახლდა:

ინგლისური სექტორი: 06.03.2018 

ქართული სექტორი: 06.03.2018

 
 

 

ინგლისური სექტორი

 
პირველი კურსი მეორე კურსი მესამე კურსი მეოთხე კურსი
   
   
     

 

 
 

 

ქართული სექტორი

 
 

პირველი კურსი მეორე კურსი მესამე კურსი მეოთხე კურსი