ცხრილები განახლებულია: 11.10.2017

პირველი კურსის ცხრილები განახლდა:

ინგლისური სექტორი: 02.10.2017 

ქართული სექტორი: 02.10.2017

 
 

 

ინგლისური სექტორი

 
პირველი კურსი მეორე კურსი მესამე კურსი მეოთხე კურსი
   
     
     

 

 
 

 

ქართული სექტორი

 
 
პირველი კურსი მეორე კურსი მესამე კურსი მეოთხე კურსი