სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის კოორდინატორი,
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი,
აფილირებული პროფესორი.

ტურიზმის საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრატორი,
ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი,
აფილირებული პროფესორი.

ფინანსების, საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრატორი,
დოქტორანტი.