ვახტანგ ჭარაია აროს თსუს ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი; საქართველოს მეცნიერება აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი ეკონომიკის მიმართულებით;

დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა პროფილით, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის დოქტორანტურა საბუნებისმეტყველო/ გარემოსდაცვითი პროფილით.

ქალბატონი ქეთევან სიხარულიძე არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კითხულობს ლექციებს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე.

ბატონი გიორგი სწავლობდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტზე და მიღებული აქვს ინჟინრის დიპლომი.

ბატონი მერაბი არის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. მან დაამთავრა ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკური სპეციალობით (1982-1987).

ბატონმა ზაზამ 2005 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი სახელმწიფო მოხელის კვალიფიკაციით.

ბატონმა რევაზმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასწრებული ასპირანტურა.

ქალბატონი ლალი არის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და ასოცირებული პროფესორი.