მიმდინარე სემესტრში "კოორდინატორის საათი"-ს ფარგლებში პროგრამის კოორდანატორები ხვდებიან შესაბამისი მიმართულების სტუდენტებს: შეხვედრების მიზანია სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული დეტალების განხილვა და სტუდენტების აზრის გათვალისწინება პროცესის სრულყოფისთვის. 
შეხვედრებს რეგულარული ხასიათი აქვს და სემესტრის ბოლომდე გაგრძელდება.