2019 წლის 14 მარტს გაიმართა შეხვედრა ბიზნესის მართვის     ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებთან სასწავლო     პროცესთან დაკავშირებულ წესებსა და რეგულაციებზე. შეხვედრა     გაიმართა მეორე, მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებთან     (ქართული და ინგლისური სექტორი).
    შეხვედრა მიზნად ისახავდა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი ახალი     საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის გაცნობას. სტუდენტები     გაეცნენ პროგრამის სტრუქტურას, სასწავლო გეგმას და იმ     ცვლილებებს რომლებიც ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა. შეხვედრაზე     სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაესვათ კითხვები და მიეღოთ     ინფორმაცია ფაკულტეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე.