• გთხოვთ, შეამოწმოთ შუალედური გამოცდების ცხრილი სტუდენტთა მონაცემთა ბაზაში (SIS-ში).
  • გთხოვთ, გამოცდების დამთხვევის შემთხვევაში მიმართოთ საგამოცდო ცენტრს (A307) 12 ოქტომბრიდან  18 ოქტომბრის ჩათვლით.
  • გთხოვთ, ცხრილი გადაამოწმოთ ყოველდღიურად, რადგან შეიძლება შეიცვალოს კვირის ბოლომდე;
  • გამოცდაზე დასასწრებად, აუცილებლად თან იქონიეთ სტუდენტური ბარათი.
  • შუალედური გამოცდის გაცდენის შემთხვევაში, მიმართეთ ფაკულტეტს  განცხადებითა და გაცდენის მიზეზის დამადასტურებელი საბუთით, გამოცდის გაცდენიდან ხუთ კალენდარულ დღეშ;
  • შუალედური გამოცდების აღდგენითი გამოცდები დაინიშნება: 
                  -   მეორე,მესამე და მეოთხე კურსელებისთვის 6 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით.
                  -   პირველკურსელებისთვის: 20 ნოემბრიდან 24 ნოემბრის ჩათვლით.