2018 წლის 9 იანვრიდან 12 იანვრის ჩათვლით მიიღება შიდა მობილობის წესით ფაკულტეტის/პროგრამის შეცვლის მსურველთა განცხადებები A311 ოთახში.
  • ფაკულტეტების აკადემიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრა - 08.01.2018
  • კრედიტების აღიარება და ჩასარიცხ პირთა შესახებ გადაწყვეტლებების მომზადება - 15.01.2018 - 26.01.2018
  • შიდა მობილობაში მონაწილე სტუდენტებთან ახალი ხელშეკრულების გაფორმება - 10.29.2018 - 02.02.2018
  • რექტორის ბრძანების მომზადება სტუდენტის ფაკულტეტის/პროგრამის შეცვლის შესახებ - 05.02.2018