ყურადღება!

 

 2018-2019 წლის კურსდამთავრებულმა სტუდენტებმა, რომელთაც სურთ სწავლის გაგრძელება უცხოურ უნივერსიტეტში (მაგისტრატურაზე), და ესაჭიროებათ დიპლომის დაჩქარებული წესით დამზადება, უნდა წარმოადგინონ განცხადება თანდართული ფაილით - ''Letter of acceptance'' - უცხოური უნივერსიტეტიდან, არა უგვიანეს 03.07.2019-ისა.

  • ''Letter of acceptance'' უნდა იყოს ბეჭედდარტყმული და ხელმოწერილი. 
  • განცხადებაში მიუთითეთ დიპლომის დამზადების ბოლო ვადა.