2019 წლის 26 სექტემბერს, ჩატარდა საორიენტაციო შეხვედრა საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში ჩართულ აკდამიურ და მოწვეულ პერსონალთან. შეხვედრის ფარგლებში მოხდა სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა, აკადემიური კალენდრის გაცნობა, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი მნიშვნელოვანი წესების გაცნობა. შეხვედრამ თბილ გარემოსა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩაიარა.